Maandag, 14 Mei 2007

Winter in Leusden 7

Geachte heer Salverda,

Dank voor uw reactie van 19 april jl. op mijn klachten van 27 november 2006. In onze gesprekken van 18 januari en 15 februari jl. kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat u, in een poging uw organisatie te beschermen, rookgordijnen optrekt. Van een open en inhoudelijk gesprek, waarbij ik in de gelegenheid zou moeten worden gesteld mijn klachten nader toe te lichten, is tot nu toe geen sprake geweest. Nee, u wilde, zonder naar het verleden te kijken, direct naar een oplossing toe. Dit werkt zo niet.

In uw brief van 19 april jl. worden nog meer rookgordijnen opgetrokken. In een poging mij een deel van de schuld in het conflict met de afd. MO in de schoenen te schuiven, bedient u zich van termen als bijv. 'miscommunicatie' en 'botsende karakters'. Dit is volstrekte flauwekul. Al jarenlang heb ik oprecht gepoogd om via overleg het conflict te op te lossen. Van gemeentezijde heb ik alleen maar overbodig rigide en zelfs vijandig gedrag ondervonden. Laat staan constructief overleg.

De gemeente graaft zichzelf steeds verder in, met als resultaat een totaal overbodig verplicht GGD-traject, een totaal overbodige bezwaarprocedure, een totaal overbodige rechtszaak, een zeer geïrriteerde rechter, en een burger die nog meer schade wordt toegebracht. Van de gemeente Leusden verwacht ik dat medewerkers zich professioneel opstellen en op zijn minst in staat zijn tot constructief overleg. Indien medewerkers zelfs niet aan deze basale vaardigheid kunnen voldoen, is het einde zoek. Als dan ook nog blijkt dat een medewerker strafbare feiten heeft gepleegd en daar door u gemakshalve overheen gelopen wordt, houdt het al helemaal op. 

Voor de rest verwijs ik u naar het advies van de adviescommissie, de uitspraak van de rechter en mijn klachten van 27 november 2006. U spreekt over gedeeltelijke(?) gegrondverklaring van mijn klachten. Over welke klachten heeft u het? Over welke gronden heeft u het? Welke klachten zijn gegrond en welke klachten acht u ongegrond en waarom? Waarom heeft u mij, in het kader van een oplossing, de mogelijkheid ontnomen mijn klachten tegenover u nader toe te lichten? 

Nu resteert er nog veel relevante informatie waar u geen kennis van heeft. De vraagtekens stapelen zich op. U heeft in mijn klachten van 27 november 2006 duidelijk kunnen lezen dat ik, gezien de ernst van de zaak, overweeg om o.a. de vertegenwoordigers van onze gemeente in de gemeenteraad in te lichten over deze onsmakelijke affaire. Dit is nog steeds actueel. U biedt mij in ruil voor het laten varen van mijn klachten een 'rusttraject' aan. Aangezien ik mij, na alles wat voorgevallen is met de afd. MO, totaal niet meer kon verhouden tot deze afdeling, is het 'rusttraject' al enige tijd domweg een feit. Ik zie dit voorstel dan ook niet als een serieuze poging van uw kant om tot een oplossing te komen. Laat staan om mijn toekomst opnieuw vorm te geven. Reeds in juni 2002 heeft het reïntegratiebureau Kliq mijn mogelijkheden om mijn zelfstandige werkzaamheden met gerichte hulp te kunnen continueren, als zeer positief beoordeeld. Leest u hiervoor het bijgevoegde rapport van dit bureau (zie bijlage). 

Ik breng u in herinnering dat in september 2004 eveneens een voor mij positief advies is uitgebracht door het reïntegratiebedrijf Reafors. Een medewerker van dit bureau heeft in augustus 2004 ter plekke bij mij thuis een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden voor een doorstart van mijn zelfstandige activiteiten (vormgeving, fotografie en kunst).
Na herhaaldelijk aandringen mijnerzijds om vaart te maken met een traject, heeft de afd. MO hier niets mee gedaan. In plaats daarvan werd mij door deze afdeling op oudejaarsdag 2004 een verplichte tewerkstelling bij de plantsoenendienst opgelegd. Het conflict was compleet. Eind 2004 was nog een klein deel van mijn netwerk intact. Met gerichte hulp en behoud van mijn bestaande netwerk zou uitbreiding van mijn activiteiten toen nog mogelijk zijn geweest. Ik had dan in mijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De gemeente Leusden heeft mij sinds eind 2004 volledig onderuit doen gaan. Dit o.a. door een volstrekt overbodig en voor mij vernederend GGD-traject en tevens door een eveneens volstrekt overbodige en langdurige rechtsgang (adviescommissie + rechtszaak).

Zoals bekend is naast medicatie ook een psycholoog door mijn huisarts ingeschakeld. Ik was niet meer in staat de rotzooi met de gemeente een plaats te geven. Nog erger is dat door al deze voornoemde misère mijn nog bestaande professionele netwerk (o.a. uitgeverijen) hierdoor volkomen verloren is gegaan. Het gevolg van dit alles is dat ik nu geen mogelijkheden meer zie deze richting van mijn activiteiten (grafische vormgeving) nog op een doeltreffende manier op te pakken. Ik neem dit de gemeente ernstig kwalijk. Wel zie ik goede mogelijkheden mijzelf nadrukkelijker te kunnen profileren in mijn kunstrichting. Galerieën hebben belangstelling voor mijn werk en hebben mij uitgenodigd om te exposeren. Dit is een blijk van waardering voor mijn werk en tevens voor mij een positieve impuls richting toekomst. 

In uw brief van 19 april jl. schrijft u of het voor mij mogelijk is om met positieve energie en op constructieve wijze naar de toekomst te kijken en zo ja onder welke voorwaarden dit zou kunnen.
Welnu, het ontbreekt mij aan (financiële) middelen om mijn werk fysiek op formaat te kunnen tonen en om bijvoorbeeld o.a. in de acquisitie slagvaardig te werk te gaan. Zonder deze middelen zal ik de in mij geïnteresseerde kunstinstellingen helaas moeten teleurstellen en kom ik met alleen een bijstandsuitkering maar bitter weinig vooruit.
In dit verband herinner ik u eraan dat u in onze gesprekken heeft opgemerkt dat het tijd wordt om mijn toekomst, met steun van de gemeente, weer op te bouwen. Dit is dan ook het uitgelezen moment waarop de gemeente de door haar gemaakte ernstige fouten en de daardoor aan mij toegebrachte schade, nog enigszins kan compenseren. Eenmaal tot een voor mij bevredigende oplossing gekomen, kan daarna dit langdurige en naargeestige boek gesloten worden en kunnen we allen, zoals u wenste, gelukkig worden. 
Dit neemt niet weg dat ik, mede in relatie tot mijn klachten, het functioneren van de afd. MO richting mij en medeburgers nauwlettend in de gaten zal blijven houden. Graag verneem ik op korte termijn uw schriftelijke reactie.

Heer Ane