Vrijdag, 30 November 2007

Niemand langs de zijlijn

(ingezonden brief)

Het valt me al jaren op, dat wanneer er uit de Haagse politiek weer eens geluiden te horen zijn over 'Werk boven inkomen'en 'Niemand langs de zijlijn', meestal gekoppeld aan de wens de verzorgingsstaat terug te dringen, daar vanuit de journalistiek zo weinig kritisch op wordt gereageerd.
Kennelijk is de consensus over dit gedachtengoed zo groot dat niemand nog de moeite neemt om te kijken hoe dit streven naar arbeidsparticipatie zich verhoudt tot de mogelijkheden die de realiteit te bieden heeft. Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 800.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 400.000 werklozen, dus opgeteld staan er 1.200.000 mensen 'langs de zijlijn'. Daar tegenover staan nog geen 200.000 vacatures. Indien alle vacatures vervuld worden blijven er dus nog steeds meer dan 1 miljoen mensen aangewezen op een uitkering. Er zijn geen aanwijzingen dat verwacht mag worden dat deze verhoudingen zich in de toekomst in gunstige zin zullen wijzigen, zeker niet wanneer men de mondiale trend in aanmerking neemt, die sinds enige jaren aangeeft dat de wereldbevolking sneller toeneemt dan het aantal banen, wat waarschijnlijk te wijten is aan de toenemende arbeidsproductiviteit per werknemer, die weer het gevolg is van het gebruik van steeds meer en snellere computers. Het zou de journalistiek sieren als ze deze kwestie eens grondig aan de orde zou stellen en de Haagse politiek uit haar wensdromen wakker zou schudden.

Spencer Brandsen, filosoof/voormalig econoom.